Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2: Mua sắm tập trung Máy photocopy năm 2020 thuộc dự toán Mua sắm tập trung Máy móc, thiết bị văn phòng năm 2020

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top