Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2: Mua sắm tập trung Máy photocopy năm 2021 thuộc dự toán Mua sắm tập trung Máy móc, thiết bị văn phòng năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top